[1]
เศรษฐบุญ ร., ตัญตรัยรัตน์ พ. ., และ จังโกฏิ ฤ. . ., “ปัจจัยและประสิทธิภาพการกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากกิจกรรมซักล้างโดยการตกตะกอนด้วยสารส้ม”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 4, น. 23–30, มิ.ย. 2020.