[1]
ตุ้มนาค ป., สิงห์นารายณ์ อ., ตันปาสิริพัฒน์ ป., บุญแก้ว อ., สวยสมบูรณ์ น., และ วิวัฒน์วิทยา ป., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 4, น. 14–22, มี.ค. 2020.