[1]
ทับทิมหิน ส., ลิมปิทีปราการ ป., งานฉมัง ฐ., บุญขาว ล., และ เหลาสุภาพ ก., “การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 1–8, ส.ค. 2020.