[1]
ทับทิมหินส., ลิมปิทีปราการป., งานฉมังฐ., บุญขาวล., และ เหลาสุภาพก., “การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 1-8, ส.ค. 2020.