[1]
พันมานิมิตร ร. ., จีระออน ก. ., ทองสีนวล อ. ., และ จิตรภิรมย์ ก., “การสำรวจเส้นทางหนีไฟ และคำนวณระยะเวลาในการอพยพหนีไฟของอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 90–98, มี.ค. 2020.