[1]
เปรื่องปรีชาศักดิ์ ผ., จังโกฏิ ฤ. . ., ตัญตรัยรัตน์ พ. ., และ คำสอง เ. ., “การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 34–43, มี.ค. 2020.