[1]
คำเกาะ ศ. และ ดวงสงค์ ร. . ., “ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยการประยุกต์ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปานเจริญ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 56–68, ต.ค. 2020.