[1]
ปานเพ็ชร ต., ดวงสงค์ ร. ., และ หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ น. ., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายและการพอกเข่าสมุนไพรเพื่อลดอาการปวดข้อเข่าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ในคลินิกหมอครอบครัววัดหนองแวง เทศบาลเมืองขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 24–33, ต.ค. 2020.