[1]
นาเมือง อ. และ บัญชรหัตถกิจ พ., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ในการป้องกันโรคอ้วนของบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 78–89, ก.พ. 2020.