[1]
เสาะเห็ม ว. และ บัญชรหัตถกิจ พ., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตร่วมกับแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการความเครียดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 44–55, ม.ค. 2020.