[1]
นานอก ม. และ เจริญธัญรักษ์ เ. . ., “พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยในเทศบาลนครขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 48–59, ม.ค. 2020.