[1]
นานอกม. และ เจริญธัญรักษ์เ., “พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยในเทศบาลนครขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 48-59, ม.ค. 2020.