[1]
ทองภูธรณ์ ภ. และ โล่วิรกรณ์ ส. ., “พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ที่มารับบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 22–32, ม.ค. 2020.