[1]
เจริญคุณ ส. และ ศรีฤาชา ช. ., “สุนทรียทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 69–77, ส.ค. 2020.