[1]
ทีงาม ธ. และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 33–40, ม.ค. 2020.