[1]
ขาวเจริญ ภ. และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. . ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต ในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 88–96, มี.ค. 2020.