[1]
ชัยอาจค., จิระพรกุลช., และ มณีนิลเ., “ความรู้เรื่องโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงของประชากรกลุ่มเสี่ยง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 37-44, ส.ค. 2019.