[1]
ผาดไธสง จ., โสตะ จ. ., และ ธีรานุช อ. ., “ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ในอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 110–132, ต.ค. 2021.