[1]
ศรีสวัสดิ์ศ. และ โล่วิรกรณ์ส., “การรับรู้และการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 4, น. 88-96, พ.ย. 2019.