[1]
ภานุรักษ์ ก., ไพลกลางศ., และ ศรีธราพิพัฒน์ฐ., “การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 67-78, ม.ค. 2020.