[1]
ออประเสริฐเ. และ ศุกรเวทย์ศิริผ. พ., “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนของนักเรียนมัธยมในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 4, น. 30-39, พ.ย. 2019.