[1]
บุญทีก., รัมย์ประโคนเ., กองทองพ., และ มุสิกะพงศ์พ., “ปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศในโรงเลี้ยงสุกร: กรณีศึกษา โรงเลี้ยงสุกรในตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 12-21, ม.ค. 2020.