[1]
พวงมาลีข.- และ ชูพานิชพ., “ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลตนเองแบบผสมผสานต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 4, น. 49-59, พ.ย. 2019.