[1]
ฮาดทักษ์วงค์พ. และ ชายเกลี้ยงส., “การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในกลุ่มพนักงานร้านอาหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 4, น. 60-69, พ.ย. 2019.