[1]
วงศ์พนารักษ์น., คชโคตรจ., และ เรืองชัยทวีสุขก., “คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุในคลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวขัว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 4, น. 1-10, พ.ย. 2019.