[1]
เอื้ออารีย์กุล พ. และ ภาโนมัย ณ., “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 3, น. 40–51, พ.ย. 2019.