[1]
ชาญจะโปะ เ. และ ดวงสงค์ ร., “ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคปริทันต์ อายุ 60–74 ปี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 3, น. 72–80, พ.ย. 2019.