[1]
ก้อนทอง ธ. และ ดวงสงค์ ร., “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคอ้วน ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 3, น. 9–18, พ.ย. 2019.