[1]
ศรีกลาง ศ. และ อุตตมะเวทิน พ., “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของผู้กำหนดอาหารและการบริโภคปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน ตำบลสะแก จังหวัดบุรีรัมย์”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 3, น. 31–39, พ.ย. 2019.