[1]
เพ็ชรชลาลัย ฉ. และ อุดมพาณิชย์ ส., “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุไทย”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 52–61, ส.ค. 2019.