[1]
กระแสเสน บ. และ โสตะ จ., “การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 91–103, ต.ค. 2019.