[1]
สุดชารี พ. และ ดวงสงค์ ร., “ผลของโปรแกรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการประยุกต์ใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการสื่อสารด้วย ‘Facebook’ ในนักเรียนระดับประถมศึกษา”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 3, น. 81–91, พ.ย. 2019.