[1]
ภักดีไทยเทศา เ. . และ ศุกรเวทย์ศิริ พ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 3, น. 65–71, พ.ย. 2019.