[1]
ทรงพันธุ์น., พฤกธาราธิกุลว., และ ชายเกลี้ยงส., “ปริมาณการรับสัมผัสสารเบนซีนของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 60-66, ม.ค. 2020.