[1]
สุขวิเศษ ส. และ ศรีฤาชา ช., “แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการจัดการความรู้ในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากร โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย จังหวัดชัยภูมิ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 32–40, ส.ค. 2019.