[1]
พนากอบกิจ ว. และ สกุลคู พ., “ข้อคิดเห็นต่อวิธีการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 1–6, ส.ค. 2019.