[1]
พนากอบกิจ ว. และ สกุลคู พ., “การใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจของพนักงานในโรงงานน้ำตาล: กรณีศึกษา 3 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 7–12, ส.ค. 2019.