[1]
ประชากูล ร. และ ศรีฤาชา ช., “สุนทรียทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 86–94, ส.ค. 2019.