[1]
เสียงใหญ่ร., แสนไชยสุริยาภ., แสนไชยสุริยาก., และ เสียงใหญ่ไ., “ความชุกภาวะโลหิตจางและภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุพื้นที่รพ.สต.บ้านทุ่งขี้ต่าย ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, KKU J for Pub Health Res, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 22-29, ส.ค. 2019.