[1]
ช่างไม้ ม. และ ศรีฤาชา ช., “คุณลักษณะส่วนบุคคลและสุนทรียทักษะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 11, ฉบับที่ 4, น. 65–72, ส.ค. 2019.