[1]
สินธุโคตร เ. และ เจริญธัญรักษ์ เ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์: การศึกษาแบบย้อนหลัง”, KKU J for Pub Health Res, ปี 11, ฉบับที่ 4, น. 58–64, ส.ค. 2019.