[1]
ศรีวาส ผ. และ เจริญธัญรักษ์ เ., “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 14–21, ส.ค. 2019.