[1]
โม้เวียงป., มณีนิลเ., และ จิระพรกุลช., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจมาตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงโดยการส่องกล้อง (Colonoscopy) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 45-53, ส.ค. 2019.