[1]
อ้วนมะโฮง ป. และ ศรีฤาชา ช., “คุณลักษณะส่วนบุคคลและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดมหาสารคาม”, KKU J for Pub Health Res, ปี 11, ฉบับที่ 4, น. 21–29, ส.ค. 2019.