[1]
คุยแก้วพะเนาว์ ท. และ ศรีฤาชา ช., “คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา”, KKU J for Pub Health Res, ปี 11, ฉบับที่ 4, น. 47–57, ส.ค. 2019.