[1]
สัตย์ธรรม ด. และ ศรีฤาชา ช., “บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชัยภูมิ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 41–50, ส.ค. 2019.