[1]
แก้วจันดา จ. และ ชายเกลี้ยง ส., “การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพด้านความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของพนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 72–85, ส.ค. 2019.