[1]
ดารุนิกรก., จิระพรกุลช., และ มณีนิลเ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีคู่นอนหลายคนของวัยรุ่นในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 13-21, ส.ค. 2019.