[1]
ศรีชมภู ช. และ มุกตพันธุ์ เ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 62–72, ส.ค. 2019.