[1]
ธงกิ่งว., สุขประเสริฐพ., สีเสมออ., รินลืออ., คาภูมีศ., และ หลิมมงคลย., “การเปรียบเทียบปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีการทาความสะอาดที่ต่างกัน”, KKU J for Pub Health Res, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 19-29, ก.ย. 2018.